ĐƯỢC XEM NHIỀU NHẤT

Đăng ngày 04-11-2020

WooCommerce: Hướng dẫn tùy chỉnh đường dẫn “Add to Cart”

Tùy chỉnh đường dẫn “Add to Cart” trong WooCommerce. Dưới đây là cách tạo các liên kết / nút “Add to Cart” (Thêm …

review_commentCreated with Sketch (http://www.bohemiancoding.com/sketch) 0
Đăng ngày 03-11-2020

WooCommerce: Đồng bộ số lượng sản phẩm trong giỏ hàng

Đoạn mã này sẽ giúp bạn đồng bộ hóa tất cả số lượng các sản phẩm trong giỏ hàng của mình với số …

review_commentCreated with Sketch (http://www.bohemiancoding.com/sketch) 0
Đăng ngày 01-11-2020

WooCommerce: Tính tổng giá trị khi tăng số lượng sản phẩm

Tính tổng giá trị khi tăng số lượng sản phẩm? Từ quan điểm UX, khách hàng thương mại điện tử có thể cải …

review_commentCreated with Sketch (http://www.bohemiancoding.com/sketch) 0
Đăng ngày 31-10-2020

WooCommerce: Xem các custom field được ẩn của sản phẩm (“Protected Meta”)

Nếu bạn không muốn mất thời gian tìm kiếm tất cả post meta custom field ẩn của sản phẩm. Thì đây là giải …

review_commentCreated with Sketch (http://www.bohemiancoding.com/sketch) 0
Đăng ngày 01-10-2020

WooCommerce: Hiển thị tệp tải xuống trong tài khoản của bạn

Hiển thị tệp tải xuống trong tài khoản của bạn? Nếu bạn mua hoặc quan tâm sản phẩm, bạn có thể tải xuống …

126 review_commentCreated with Sketch (http://www.bohemiancoding.com/sketch) 0
Đăng ngày 14-09-2020

WooCommerce: Đổi tên một mục Breadcrumb

Đổi tên một mục Breadcrumb? WooCommerce tạo ra đường dẫn cửa hàng, danh mục, thẻ, sản phẩm. Các đường dẫn như vậy phải …

30 review_commentCreated with Sketch (http://www.bohemiancoding.com/sketch) 0