MTP CLOUD VPS

Ưu đãi

MTP VPS Startup

150.000

/ tháng

Giá cũ: 180.000 / tháng

 • CPU : 1 core
 • HDD : 15GB SSD
 • RAM : 1024 MB
 • Bandwidth : Unlimited
 • Công nghệ : KVM/LXC
 • Hệ điều hành : Linux
 • Backup : Hàng tuần
 • Panel : Free Direct Admin
Đăng ký

MTP VPS #1

285.000

/ tháng

 • CPU : 1 core
 • HDD : 40GB SSD
 • RAM : 2048 MB
 • Bandwidth : Unlimited
 • Công nghệ : KVM/LXC
 • Hệ điều hành : Linux
 • Backup : Hàng tuần
 • Panel : Free Direct Admin
Đăng ký

MTP VPS #2

445.000

/ tháng

 • CPU : 2 core
 • HDD : 60GB SSD
 • RAM : 3072 MB
 • Bandwidth : Unlimited
 • Công nghệ : KVM/LXC
 • HĐH : Linux / Windows
 • Backup : Hàng tuần
 • Panel : Free Direct Admin
Đăng ký

MTP VPS #3

640.000

/ tháng

 • CPU : 3 core
 • HDD : 80GB SSD
 • RAM : 4096 MB
 • Bandwidth : Unlimited
 • Công nghệ : KVM/LXC
 • HĐH : Linux / Windows
 • Backup : Hàng tuần
 • Panel : Free Direct Admin
Đăng ký

MTP VPS #4

978.000

/ tháng

 • CPU : 4 core
 • HDD : 100GB SSD
 • RAM : 6 GB
 • Bandwidth : Unlimited
 • Công nghệ : KVM/LXC
 • HĐH : Linux / Windows
 • Backup : Hàng tuần
 • Panel : Free Direct Admin
Đăng ký

MTP VPS #5

2.140.000

/ tháng

 • CPU : 4 core
 • HDD : 180GB SSD
 • RAM : 8 GB
 • Bandwidth : Unlimited
 • Công nghệ : KVM/LXC
 • HĐH : Linux / Windows
 • Backup : Hàng tuần
 • Panel : Free Direct Admin
Đăng ký

MTP VPS #6

3.560.000

/ tháng

 • CPU : 6 core
 • HDD : 280GB SSD
 • RAM : 16 GB
 • Bandwidth : Unlimited
 • Công nghệ : KVM/LXC
 • HĐH : Linux / Windows
 • Backup : Hàng tuần
 • Panel : Free Direct Admin
Đăng ký

MTP VPS #7

4.450.000

/ tháng

 • CPU : 8 core
 • HDD : 360GB SSD
 • RAM : 32 GB
 • Bandwidth : Unlimited
 • Công nghệ : KVM/LXC
 • HĐH : Linux / Windows
 • Backup : Hàng tuần
 • Panel : Free Direct Admin
Đăng ký

MTP VPS #8

8.890.000

/ tháng

 • CPU : 16 core
 • HDD : 800GB SSD
 • RAM : 64 GB
 • Bandwidth : Unlimited
 • Công nghệ : KVM/LXC
 • HĐH : Linux / Windows
 • Backup : Hàng tuần
 • Panel : Free Direct Admin
Đăng ký