MTP CLOUD HOSTING – CPANEL

MTP STUDENT

36.000

/ tháng

 • Dung lượng : 300 MB [SSD]
 • Băng Thông : unlimited
 • Sub-domain : 10
 • Email : 10
 • FTP : unlimited
 • Database : 1
 • Addon domain : 0
 • Park domain : 3
 • Backup : hàng tuần
Đăng ký

MTP STANDARD

65.000

/ tháng

 • Dung lượng : 1G SSD
 • Băng Thông : unlimited
 • Sub-domain : unlimited
 • Email : unlimited
 • FTP : unlimited
 • Database : 1
 • Addon domain : 0
 • Park domain : unlimited
 • Backup : hàng tuần
Đăng ký

MTP STANDARD ++

94.000

/ tháng

 • Dung lượng : 2G SSD
 • Băng Thông : unlimited
 • Sub-domain : unlimited
 • Email : unlimited
 • FTP : unlimited
 • Database : 2
 • Addon domain : 0
 • Park domain : unlimited
 • Backup : hàng tuần
Đăng ký

MTP PRO

145.000

/ tháng

 • Dung lượng : 6G SSD
 • Băng Thông : unlimited
 • Sub-domain : unlimited
 • Email : unlimited
 • FTP : unlimited
 • Database : 3
 • Addon domain : 1
 • Park domain : unlimited
 • Backup : hàng tuần
Đăng ký

MTP PRO ++

195.000

/ tháng

 • Dung lượng : 8G SSD
 • Băng Thông : unlimited
 • Sub-domain : unlimited
 • Email : unlimited
 • FTP : unlimited
 • Database : 5
 • Addon domain : 2
 • Park domain : unlimited
 • Backup : hàng tuần
Đăng ký

MTP VIP

310.000

/ tháng

 • Dung lượng : 15G SSD
 • Băng Thông : unlimited
 • Sub-domain : unlimited
 • Email : unlimited
 • FTP : unlimited
 • Database : 8
 • Addon domain : 3
 • Park domain : unlimited
 • Backup : hàng tuần
Đăng ký

MTP BUSINESS

390.000

/ tháng

 • Dung lượng : 20G SSD
 • Băng Thông : unlimited
 • Sub-domain : unlimited
 • Email : unlimited
 • FTP : unlimited
 • Database : 10
 • Addon domain : 3
 • Park domain : unlimited
 • Backup : hàng tuần
Đăng ký

MTP ECOMMERCE

549.000

/ tháng

 • Dung lượng : 30G SSD
 • Băng Thông : unlimited
 • Sub-domain : unlimited
 • Email : unlimited
 • FTP : unlimited
 • Database : 15
 • Addon domain : 5
 • Park domain : unlimited
 • Backup : hàng tuần
Đăng ký